Wednesday, September 9, 2020

किशोर मुक्तक (कोरोना)

भारी रोग निसड़्लो आयो, कोरोना,
सगलै जग मैं रुदन मचायो, कोरोना,
मिनखाँ नै मिनखाँ सै न्यारा, यो कीन्यो,
कुचमादी चीन्याँ रो जायो, कोरोना।

बासुदेव अग्रवाल 'नमन'
तिनसुकिया
30-08-20

No comments:

Post a Comment